Home » News » Tutkimus valmistui: Toimintaterapeuttien käsityksiä käsityökehys ApuSylvistä

Tutkimus valmistui: Toimintaterapeuttien käsityksiä käsityökehys ApuSylvistä

ApuSylvi on käsityökehys, jonka avulla erilaisia käsitöitä voidaan harrastaa yksikätisesti. Tuote on tullut markkinoille vuonna 2017. Toimintaterapiassa tarkoituksena on tukea asiakasta selviämään omassa arjessaan sekä mahdollistaa osallistumista merkitykselliseen toimintaan, kuten vapaa-ajan harrastuksiin. Toisinaan avuksi tarvitaan erilaisia apuvälinei-tä. Sopivien keinojen löytäminen lähtee liikkeelle asiakkaan toiminnallisten tarpeiden ja toiveiden sekä olemassa olevien taitojen ja valmiuksien tarkastelusta.

Toteutustapa tutkimuksessa oli laadullinen ja aineisto kerättiin haastattelemalla ApuSylvin hankkineita toimintaterapeutteja. Haastattelujen avulla selvitettiin, millaisia käsityksiä heillä on ApuSylvin käytöstä ja käytettävyydestä toimintaterapiassa. Tavoitteena oli tunnistaa, mitä seikkoja toimintaterapeutit ottavat huomioon ottaessaan tuotteen asiakkaan kanssa käyttöön tai harkitessaan sen käyttöä asiakkaan kanssa. Tulokset analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin kanadalaista toiminnallisuuden ja sitoutumisen mallia (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement, CMOP-E) sekä käytettävyyttä.

Lue koko tutkimus: https://www.theseus.fi/handle/10024/161142

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *